به نام خدای ریحانه ها

لذت آشپزی

همسرانه ها

مد و مدل

احکام شرعی

منظور از روز در محاسبه حیض چیست؟

منظور از روز در محاسبه حیض چیست؟ چگونه روز در محاسبه حیض مشخص می شود؟ اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند یک روز او چه زمانی کامل می شود؟ پاسخ آقایان : امام خمینی (ره)، بهجت، تبریزی، خامنه ای، خویی، سیستانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکران... بیشتر بدانید